جلسه پنجم-عملگرها (Operators)

جلسه پنجم عملگرها (Operators)

عملگرها در جاوا به ۴ گروه زیر تقسیم می شوند

۱-عملگرهای حسابی (arithmetic)

۲-عملگرهای بیتی (bitwise)

۳-عملگرهای منطقی (logical)

۴-عملگرهای رابطه ای (relational)

عملگرهای حسابی:

oper1

 

مثال عملگرهای حسابی پایه(+,-,*,/,%) :

 

خروجی:

a = 2

b = 6

c = 1

d = -1

e = 1

x mod 10 = 2

y mod 10 = 2.25

 

مثال عملگرهای تخصیص :

جاوا عملگرهای ویژه ای دارد که با استفاده از آنها می توان یک عمل حسابی را با عمل تخصیص ترکیب نمود. عباراتی چون عبارت زیر در برنامه سازی متداولند:

a = a + 4;

a += 4;

در عبارت بالا از عملگر”=+” استفاده شده است. عملکرد هر دو عبارت یکسان است: مقدارa را به اندازه ۴ واحد افزایش می دهند.

عملگرهای تخصیص دو فایده دارند.نخست اینکه در حجم کار تایپ قدری صرفه جویی می شود؛ چرا که “فرم کوتاه” معادل خود هستند. دوم اینکه پیاده سازی آنها در سیستم زمان اجرای جاوا ؛ کارآمدتر از معادلشان است. به خاطر این دلایل اغلب این عملگرها را برنامه های حرفه ای جاوا خواهید دید.

مثال عملگرهای افزایشی و کاهشی :

— و ++ عملگرهای کاهشی و افزایشی جاوا هستند.

عملگر افزایش ؛ یک واحد به عملوند خود می افزاید و عملگر کاهش نیز یک واحد از عملوند خود می کاهد برای مثال:

x=x+1; یا x++;

در جملات جبری در فرم postfix پیش از آنکه از مقدار متغیر در جمله استفاده شود عملوند افزایش یا کاهش می یابد و در فرم prefix مقدار در جملات جبری به کار می رود و پس از آن عمل افزایش یا کاهش روی آن انجام می شود.

عملگرهای رابطه ای:

  • عملگر های رابطه ای، رابطه یک عملوند را نسبت به یک عملوند دیگر مشخص می کند.
  • نتیجه این عملیات یک مقدار بولی است.

oper2

عملگرهای منطقی بیتی:

oper3

 

مثال:

 

خروجی:

a = true

b = false

a|b = true

a&b = false

a^b = true

a&b|a&!b = true

!a = false

عملگر ?

جاوا نوعی عملگر سه تایی ternaryویژه دارد که می تواند جانشین برخی از انواع خاص عبارتهای if-then-else شود.

شکل کلی این عبارت:

Expression 1 ? expression2: expression 3

Expression1میتواند هر جمله ای با حاصل نوع booleanباشد. اگر حاصل آن true باشد در آن صورت expression2ارزیابی می شود در غیر این صورت expression3ارزیابی می شود. نتیجه عملگر ? همان نتیجه ارزیابی جملات آن است. حاصل هر دو جملهexpression2 وexpression3 باید از یک نوع باشد و نمی تواند void باشد.

مثال:

 

خروجی :

Absolute value of 10 is 10

Absolute value of -10 is 10

تقدم عملگرها:

oper4

 
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code